fbpx

Hướng dẫn đăng ký tài khoản dịch vụ công

Hướng dẫn đăng ký tài khoản dịch vụ công

NG DN
Đăng ký tài khon dch v công

1. Quy đnh ca pháp lut v tài khon giao dch đin t

Theo quy đnh ti Ngh đnh s 45/2020/NĐCP ngày 08/4/2020 ca Chính ph quy đnh v thc hin th tc hành chính trên môi trưng đin t quy đnh:

Tài khon giao dch đin t là danh tính đin t ca cơ quan, cán b, công chc, viên chc có thm quyn, t chc, cá nhân đưc xác thc đin t đ đăng nhp vào Cng dch v công quc gia, Cng dch v công, H thng thông tin mt ca đin
t cp b, cp tnh khi thc hin th tc hành chính trên môi trưng đin t và các hot đng khác theo quy đnh ca pháp lut.

Vic đăng ký tài khon thc hin th tc hành chính trên môi trưng đin t đưc thc hin ti Cng dch v công quc gia, Cng dch v công cp b, cp tnh hoc s dng danh tính đin t do các t chc cung cp đnh danh đin t đã kết ni,
tích hp vi Nn tng trao đi đnh danh đin t trên Cng dch v công quc gia.

Vic tiếp nhn, gii quyết th tc hành chính trên môi trưng đin t ch đưcthc hin khi h sơ đưc gi t tài khon đã đăng ký.
2. Đăng ký tài khon trên Cng dch v công B Công an

Cng dch v công B Công an đã thc hin đng b tài khon đăng nhp vi Công dch v công Quc gia. Các bưc thc hin đăng ký tài khon:

c 1: Truy cp Cng dch v công B Công an/Cng dch v công Quc gia
Theo đa ch:
https://dichvucong.bocongan.gov.vn hoc https://dichvucong.gov.vn

Chn Đăng ký:

c 2: La chn phương thc Đăng ký:

Có 06 phương thc đăng ký cho công dân, doanh nghip: Thuê bao di đng; bo him xã hi; Bưu đin Vit Nam; USB ký s; SIM ký s; Ch ký s cá nhân

Trưng hp s dng thuê bao di đng: Trong trưng hp sim chưa chính ch hoc sim chính ch gn vi CMND 9 s, công dân ra các đim giao dch ca nhà mng đang s dung đ thc hin điu chnh thông tin chính ch.

Trưng hp s dng USB ký s, sim ký s, ch ký s: Đăng ký dch v ti các t chc cung cp dch v chng thc ch ký s (Viettel, VNPT,…).

(1) Hình thc đăng ký theo Thuê bao di đng (ch dành cho công dân):

Điu kin: cn có sim đin thoi chính ch gn vi CCCD 12 s

Đin đy đ thông tin các trưng bt buc (*): S CCCD; H tên; Ngày sinh;S đin thoi; Mã xác thc và chn Đăng ký

Nhp mã xác thc đưc gi vào s đin thoi

Lưu ý: Trưng hp sim không chính ch, Cng dch v công s có thông báo:Thông tin đăng ký không khp vi thông tin thuê bao ti nhà mng, vui lòng kim tra/đăng ký li vi nhà mng

Đt mt khu: Khi thuê bao bo đm chính ch, Cng dch v công s hin th giao din đt mt khu. Mt khu gm: Ch cái viết hoa, viết thưng, s và ký t đc bit (@,#,!,…) và chn Đăng ký. Ví d: Aa@123456

Cách thc đăng ký sim chính ch:

Kim tra thông tin thuê bao: Nhn tin theo cú pháp TTTB gi 1414 đ biết thông tin thuê bao.

Điu chnh thông tin chính ch: công dân ra các đim giao dch ca nhà mng đang s dung đ thc hin điu chnh thông tin chính ch.

(2) Hình thc đăng ký tài khon bng Mã s BHXH (dành cho công dân)

Điu kin: Công dân phi có thông tin trong Cơ s d liu BHXH

Công dân (1)chn đi tưng đăng ký => (2)Chn “Bo him xã hi

Đin đy đ thông tin các trưng bt buc (*): S CMT/CCCD; Mã BHXH; Htên, Ngày sinh; S đin thoi…:

Lưu ý: Cng dch v công B Công an s kết ni vi CSDL BHXH kim tra, đi sánh thông tin công dân vi d liu BHXH. Trưng hp, thông tin công dân kê khai không trùng khp vi thông tin trong CSDL BHXH thì h thng s đưa ra thông báo
không đăng ký đưc tài khon.

Nhp mã xác thc đưc gi vào s đin tho

Đt mt khu: Khi thuê bao bo đm chính ch, Cng dch v công s hin thgiao din đt mt khu. Mt khu gm: Ch cái viết hoa, viết thưng, s và ký t đc bit (@,#,!,…) và chn Đăng ký. Ví d: Aa@123456

(3) Hình thc đăng ký tài khon bng Sim ký s (dành cho công dân và doanhnghip)

Điu kin: Công dân/ Doanh nghip s hu Sim ký s. Sim ký s đang hot đng và đưc gn vào đin thoi đ sn sàng xác nhn Đăng ký.

Công dân/ doanh nghip (1)chn đi tưng đăng ký => (2)Chn “Sim ký s

Ti màn hình đăng ký bng Sim ký s, Công dân/doanh nghip (1) nhp S đin thoi ca Sim và nhn Đăng ký => (2) nhp mã Pin ti Sim ký s

Sau khi đưc xác nhn đăng ký ti Sim ký s, h thng hin th các thông tin ca Công dân/doanh nghip đưc ly t Sim ký s, Công dân/doanh nghip nhn “Đăng ký” đ hoàn thành “Đăng ký”

(4) Hình thc đăng ký tài khon bng USB ký s (dành cho công dân, doanh nghip, cơ quan nhà nưc)

Đi tưng thc hin là công dân, doanh nghip:

Điu kin: (1) Công dân/ Doanh nghip s hu USB ký s, chng thư trong USB ký s còn hn và đang đưc s dng; (2) USB đưc cm và thiết b máy tính; (3) Thiết b máy tính đưc cài Driver USB ký s

Công dân/ doanh nghip (1)chn đi tưng đăng => (2)Chn “USB ký s

Ti màn hình Đăng ký bng USB ký s => Công dân/Doanh nghip nhn Đăng ký

Lưu ý: Trưng hp thiết b truy cp chưa đưc cài Plugin => Công dân/ Doanh nghip click ti công c ký đin t plugin tương ng vi thiết b và cài lên máy tính.

Trưng hp thiết b chưa nhn USB ký s => Công dân/ Doanh nghip thc hin cài

Driver cho USB ký s( Click vào USB> Click Setup đ thc hin cài đt) sau đó nhn Đăng ký.

Sau khi đăng ký, h thng hin th thông báo ca USB ký s => Công dân/Doanh nghip n nút “OK”

Hin th màn hình nhp mã Pin ca USB ký s, ngưi dùng nhp mã pin và nhn “Đăng nhp”

Ti h thng Cng dch v công hin th các thông tin ca Công dân/Doanh nghip đưc ly t USB ký s => Công dân/Doanh nghip đin email và nhn “Đăng ký” đ hoàn thành đăng ký tài khon.

Đi tưng thc hin là công chc, viên chc cơ quan nhà nưc:

Truy cp link http://portal.ca.gov.vn/KnowledgeSharing/Pages/TaiPhanMem.aspx

Ti công c h tr tương ng vi máy tính sau đó cài đt công c vào thiết b

Cm USB và truy cp h thng Cng dch v công => Chn “Cơ quan nhà c” => Chn USB ký s sau đó nhn “Đăng ký” => Sau khi đăng ký, ngưi dùng xác nhn cho phép đăng ký và nhp mã Pin đ xác nhn => nhn “Đăng ký “ đ hoàn tt đăng ký